De wiekslag van de garoeda Lied 2
ཨེ་མ་ཧོ།

1. Fortuinlijke geestverwante zonen,[i]  luister met aandacht!

De overwinnaars van de drie tijden,[ii]  zonder uitzondering,
Onderwijzen ontelbare leringen, de dharmahoop en
Hoewel onpeilbaar en onmetelijk, reikend tot de uiterste grenzen van de ether,
5. Wat zij zeggen heeft in feite slechts één doel:
Het begrijpen van de geest die u zelf bent.
Over iets anders, wat ook, spreken zij niet.

Een voorbeeld: wanneer de wortel en de stam ineens zijn gescheiden,
Verdorren meteen de ontelbare bladeren en takken.
Zo ook: wanneer de ene wortel van de dualistische geest is doorgesneden,[iii] 10. Houdt de dualiteit van Samsara op en komen alle projecties aan hun eind.
Of: de duisternis in een leeg huis, ook al heeft die duizend jaar geduurd,
Wordt door een boterlamp in één enkel ogenblik opgeklaard.
Zo ook: in het moment van het totaal begrip van de lichtendheid in uw eigen geest,
Zijn de zonden en waanbeelden van eonen her gezuiverd.
15. Of: zoals het briljante licht, zonnes essentie,
Niet kan worden verduisterd in eonen van inktzwarte duisternis,
Zo ook: de klare helderheid*, geestes essentie,
Kan niet worden verduisterd door eonen van waandenken.
Of: zoals de aard van de lucht voorbij vorm en kleur is,
20. En witte of zwarte wolken hem niet aantasten,
Zo ook is de geest: hij is voorbij vorm en kleur, en
Deugden en zonden, goede en slechte daden tasten hem niet aan.

Maar: ook al zit boter reeds in melk besloten,
Als u melk niet flink karnt, wordt het geen boter.
25. Zo ook: de Samsaragangers hebben het zaad van boeddhaschap in zich,
Maar zolang dit niet in ervaring is gerealiseerd, ontwaken zij niet.
Hier draait het om: wanneer dit in ervaring is gerealiseerd,
Zijn zij allen bevrijd, ongeacht hun capaciteiten,
Slim of dom, het doet er niet toe en
Zelfs een ossendrijver is bevrijd, wanneer hij dit realiseert.

30. Indien u deze lichtende werkelijkheid heeft begrepen,
Het directe schouwen van uw eigen geest, zien zoals het is,
Is de holle retoriek van deskundigen niet nodig.
Immers, wanneer u eenmaal molasse heeft gegeten,
Is het niet meer nodig u de smaak van zoet uit te leggen.
Wie dit niet begrijpt, ook al is hij heel geleerd, leeft in wanen.
35. Want, zelfs al is hij volledig geschoold in de uitleg van de Negen Voertuigen,[iv] Hij gelijkt op iemand die verdichtsels vertelt over ver weg, dat hij niet gezien heeft,
En het boeddhaschap is voor hem zelfs verder dan de hemel is van de aarde [v].

Indien u niet begrijpt dat deze lichtende helderheid waarlijk uw eigen geest is,
Kunt u zich gedurende eonen geheel volgens de dharmaregels gedragen,
40. En eeuwigdurend geduld beoefenen,
Maar van uw plaats in de drie rijken van Samsara komt u daardoor niet.
Daarom moet u eerst een diepgaand onderzoek naar de geest instellen.

Leest u nog een lied?

Naar De wiekslag van de garoeda Lied 9 of
Naar De wiekslag van de garoeda Lied 15 of
Naar De wiekslag van de garoeda Lied 17 of
naar bestelformulier van het boek De wiekslag van de garoeda, of
naar De garoeda.